Details

Dynastia milosci


Dynastia milosci


Najpi*kniejsze mi*o*ci, Band 14

von: Barbara Cartland

8,99 €

Verlag: Saga Egmont
Format: EPUB
Veröffentl.: 24.05.2018
ISBN/EAN: 9788711728413
Sprache: Polnisch

Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.

Beschreibungen

W 1874 roku arytokraci z Anglii i innych krajów europejskich masowo wyje?d?ali do Ameryki w poszukiwaniu bogatych ?on. W ten sposób wiele ameryka?skich dziedziczek wielkich fortun po?lubi?o utytu?owanych Europejczyków. Sir Osmund Staverly, piaty baronet, by? uroczym m??czyzn? o ujmuj?cej powierzchowno?ci. Uwielbia? wygodne ?ycie i dobrze czu? si? w swojej posiad?o?ci, dopóki ?y?a jego ?ona. Po jej ?mierci wróci? do obyczajów z lat m?odo?ci. Tilia niewiele wiedzia?a o ?yciu ojca. S?ysza?a, ?e spotyka? si? z aktorkami, które z jaki? niejasnych dla niej przyczyn kosztowa?y go maj?tek. Sporo wydawa? te? na ukochane konie. Niektóre przywo?ono do Staverly, ale wi?kszo?? z nich mo?na by?o ogl?da? jedynie na wy?cigach. Mówiono, ?e nigdy nie móg? powstrzyma? si?, ?eby jakiego? nie obstawi?. Wyda? wszystko co mia?, na zbyt wolne konie i za szybkie kobiety.Tilia nie do ko?ca rozumia?a, co to znaczy?o. Wiedzia?a jedynie, ?e ojciec pozostawi? ogromne d?ugi, ?e zgin?? w pojedynku, który mia? co? wspólnego z jedn? z kobiet okre?lonych przez Roby'ego jako "za szybkie".Mary Barbara Hamilton Cartland (1901-2000) pseud. Barbara Cartland, brytyjska powie?ciopisarka, znana z pisania licznych romansów i powie?ci mi?osnych. Napisa?a 723 ksi??ki w tym 5 biografii. By?a jedyn? córk? brytyjskiego oficera, majora Bertrama Cartlanda, który zgin?? podczas I wojny ?wiatowej. Uko?czy?a college dla dziewcz?t w Malvern, po którym rozpocz??a prac? reporterki zajmuj?cej si? sprawami spo?ecznymi i pisarki powie?ci mi?osnych. Z pocz?tku prowadzi?a kolumn? plotek w Daily Express. W roku 1923 opublikowa?a pierwsz? powie?? Jigsaw, która sta?a si? bestsellerem. W jej powie?ciach ukszta?towa? si? specyficzny styl, konstrukcja akcji, osadzenie w realiach historycznych. Mimo schematycznej akcji, jej pó?niejsze powie?ci cieszy?y si? powodzeniem. W roku 1983 jej nazwisko umieszczono w ksi?dze Guinnessa. W po?owie lat 90 sprzeda?a sw? miliardow? ksi??k?. Zgodnie ze wspomnieniem po?miertnym opublikowanym w The Daily Telegraph Cartland zerwa?a swe pierwsze zar?czyny po poznaniu szczegó?ów stosunku p?ciowego i dozna?a szoku. Ostatecznie wysz?a za m?? w roku 1932 za oficera Alexandra George'a McCorquodale'a. Jej córka, Raine Spencer, by?a w pó?niejszym czasie macoch? ksi??nej Diany. Po rozwodzie w r. 1936 wysz?a za Hugh McCorquodale, z którym mia?a dwóch synów.
W 1874 roku arytokraci z Anglii i innych krajów europejskich masowo wyje?d?ali do Ameryki w poszukiwaniu bogatych ?on. W ten sposób wiele ameryka?skich dziedziczek wielkich fortun po?lubi?o utytu?owanych Europejczyków. Sir Osmund Staverly, piaty baronet, by? uroczym m??czyzn? o ujmuj?cej powierzchowno?ci. Uwielbia? wygodne ?ycie i dobrze czu? ...

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:

Der Dorfgescheite
Der Dorfgescheite
von: Marjana Gaponenko
EPUB ebook
17,99 €
Laisse
Laisse
von: Nathanaël
EPUB ebook
12,99 €
Confessions of a Clueless Rebel
Confessions of a Clueless Rebel
von: Tom Corbett
EPUB ebook
4,49 €